Skip to main content

ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ
(THITIPORN SUWATANAPONGCHED)

รองศาสตราจารย์
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

Education
ปริญญาเอก : แพทยสภา

รายการประวัตินี้เป็นข้อมูลทางการได้ความอนุเคราะห์มาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

https://urban.cpe.ku.ac.th/forest/ฐิติพร_สุวัฒนะพงศ์เชฏ


Permalink : https://urban.cpe.ku.ac.th/forest/ฐิติพร_สุวัฒนะพงศ์เชฏ


ผลงานวิจัย

Tag Cloud ของคำสำคัญในการผลิตบทความวิจัย ใน Scopus (26 บทความ) พิจารณาจากคำสำคัญในบทความวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus โดยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนบทความ


แหล่งข้อมูลอื่น

ฐานข้อมูลวิชาการอื่นที่แสดงผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ


ผลงานวิจัยจำแนกตามฐานข้อมูล

รายการเฉพาะโครงการที่มีระดับความพร้อมใช้ "ใช้แล้ว" "พร้อมใช้" และ "ต้นแบบ" ในระหว่างปี 2551-2560

รายการโครงการทั้งหมด (โดยไม่จำแนกระดับความพร้อมใช้ และไม่จำกัดระยะเวลา)


จำนวนโครงการ จำแนกตาม taxonomy, national strategies, technology readiness และโครงการ ในฐานข้อมูล scopus: 26 โครงการ

การจำแนกการไหลตามจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้อง เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในระดับ ใช้แล้ว-พร้อมใช้-ต้นแบบ (แสดงเฉพาะรายการที่มีจำนวนโครงการอยู่ระหว่าง 0.26 และ 52 โครงการ)

ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม national strategy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


งานวิจัยในฐานข้อมูล TNRR NRMS และ Scopus จำแนกตาม ผลงานวิจัยจำแนกตาม Research Taxonomy


ไม่พบโครงการในฐานข้อมูล

เครือข่ายนักวิจัย


ความสัมพันธ์กับ รองศาสตราจารย์ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ในการทำงานกับเครือข่าย

[วงกลม - นักวิจัยเครือข่าย ; สามเหลี่ยม - บทความใน scopus ; กากบาทสีเทา = โครงการในฐาน TNRR และ NRMS ; กากบาทสีแดง - หน่วยงานภายนอก ]

บทบาทบทบาทผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานสังกัด#NRMS#Scopus#TNRR
AuthorAuthorBoonkasem S.มหาวิทยาลัยมหิดล020
AuthorAuthorBua-Ngam C.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorBuranapraditkun S.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย010
AuthorAuthorChantratitaya W.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorCharee P.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorChoochuay H.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorEksombatchai D.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorKiatboonsri S.มหาวิทยาลัยมหิดล020
AuthorAuthorKiatboonsri S.010
AuthorAuthorKiattboonsri S.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorKorrungruang P.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorLeelachaikul P.มหาวิทยาลัยมหิดล020
AuthorAuthorLertpongpiroon S.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorMavichak V.010
AuthorAuthorMorasert T.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorMossad S.B.010
AuthorAuthorMuntham D.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorPrakardvudhisarn P.010
AuthorAuthorPuavilai S.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorRaweelert P.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorRochanawutanon M.010
AuthorAuthorRochanawutanon M.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorSangsatra W.010
AuthorAuthorSathianpitayakul E.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorThongprasert C.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorThungtitigul P.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorWacharawanichkul P.010
AuthorAuthorWangsuppasawad N.010
AuthorAuthorWatcharananan S.P.010
AuthorAuthorWatcharananan S.P.มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorชญานิน นิติวรางกูรมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorนภารัตน์ อมรพุฒิสถาพรมหาวิทยาลัยมหิดล020
AuthorAuthorประภาพร พรสุริยะศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล030
AuthorAuthorพรรณอร เฉลิมดำริชัยมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorพอพล โรจนพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorพันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorพิมพิณ อินเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorมณเฑียร งดงามทวีสุขมหาวิทยาลัยมหิดล020
AuthorAuthorยิ่งลักษม์ วิเศษศิริมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorวราพัฒน์ วิระยะวานิชมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorวราวุฒิ สุขเกษมมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorวาสนา กนกศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorวิบูลย์ บุญสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล0130
AuthorAuthorสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐมหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorสุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์มหาวิทยาลัยมหิดล020
AuthorAuthorสุเทพ จิระสุทัศน์มหาวิทยาลัยมหิดล010
AuthorAuthorเจตทะนง แกล้วสงครามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย010